Dzień dobry,

Zgodnie z obowiązkiem organizatora tj. Województwa Dolnośląskiego, wynikającym z § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, proszę o zamieszczenie w dniu 16 lutego 2021 r. na stronie  stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru im. H. Modrzejewskiej oraz na stronie internetowej Teatru załączonej treści ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Ogłoszenie to ukaże się również w dniu 16.02.2021 r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz wydaniu regionalnym.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

z siedzibą przy Rynek 39,

59-222 Legnica   

 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Pełna treść ogłoszenia